Проект BG051PO001-2.3.03-1129 - „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

 

През месец август 2013 г. „Подем Габрово“ ЕООД и Агенция по заетостта, в качеството й на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключиха договор № ESF-2303-04-02007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектBG051PO001-2.3.03-1129 с наименование „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

            Проектът се осъществява по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

            Общата цел на проекта е подобряване условията и качеството на труд, повишаване на стандартите в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД чрез закупуване на работно облекло от ново поколение, отговарящо на международните стандарти за безопасност, чрез въвеждане на международен стандарт BSOHSAS 18001:2007. Обучение на персонала в съответствие с изискванията на стандарта новото работно облекло и оборудване. Ганарантиране на комфортната работна среда с цел подобряване производителността на заетите лица.

            Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на информираността и знанията на рбаотниците и служителите относно трудовите злополуки в специфичния сектор производство на подемно-транспортни съоражения като част от преработващата промишленост в България, с цел тяхното намаляване и повишаване качеството на превенция;
 • Подобряване на организацията на трудовите дейности, която да гарантира рационално използване на трудовия и финансов ресурс на фирмата;
 • Привеждане на условията на труд в съответствие с нормите и изискванията на българското и европейското законодателство по безопасност и здраве;
 • Подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите на фирмата чрез въвеждане на система за превантивен мониторинг и контрол за рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Подобряване качеството на личните предпазни средства;
 • Повишаване на производителността и качеството на работа чрез реализиране на фирмена стратегия за безопасни условия на труд и въвеждане на фирмени стандарти за безопасност и здраве на труд.

Дейностите, които са заложени в проекта за изпълнение са:

 • Дейност № 1: Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
 • Дейност № 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Дейност № 3:а). Модернизация и обезопасяване на производствената база, подобряване на микроклимата в производството. б).Закупуване на ново работно облекло с висока степен на защита и подобрена функционалност.
 • Дейност № 4: Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 • Дейност № 5:Обучение на служители за безопасни условия;
 • Дейност № 6: Публичност и информираност по проекта;
 • Дейност № 7: Одит.

Дейностите се реализират в периода 01.03.2014 г.-28.02.2015 г.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!