Публичност и информираност по проекта

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 17.06.2014 г. бяха поставени на видно място две информационни табели в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД като част от изпълнението на Дейност № 6 „Публичност и информираност по проекта“. С тяхното монтиране се цели широко информиране на обществеността и заинтересованите страни, открито управление и оповестяване на помощта от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Оператнивна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!