Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ през месец септември 2014 г. след проведен избор чрез публична покана на изпълнител беше изготвен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Подем Габрово“ ЕООД, както и система за превантивен контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място, както и за мотивацията на работниците да спазват изискванията за безопасен труд.

Анализът съдържа следните раздели: „Въведение“, „Изложение и анализ“, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност“ и „Заключение“.

Чрез изпълнението на Дейност № 2 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“ „Подем Габрово“ ЕООД реализира основаните и специфични цели на проекта по схема „Безопасен труд“.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!