Разработването и внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ от месец септември до месец ноември 2014 г. се изпълни Дейност № 4 „Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“. Разработването и внедряването на стандарт BSOHSAS 18001:2007 се изпълни от избран изпълнител чрез публична покана по смисъла на ПМС №118/2014 г.

След извършени успешно предсертификационен и същински сертификационен одит, „Подем Габрово“ ЕООД придоби два броя сертификата на български и английски език по стандарт BSOHSAS 18001:2007.

Внедряването на системата за безопасност и здраве ще осигури по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасни условия на труд, което от своя страна ще осигури повишено и устойчиво качество, разширени пазари и повишени приходи на дружеството.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!