Модернизация и обезопасяване на производствената база - бояджийна аспирационна система

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 27.02.2015 г. след проведен избор чрез публична покана на изпълнител беше доствена бояджийна аспирационна система със следните характеристики:

  • полезни размери на аспирационната стена: дължина 4000мм х височина 2000мм х дълбочина 1000м;
  • дебит на вакуумпомп-ата/ите – 12 000 М3/h;
  • мощност на мотор вакуумпомп-ата/ите – 15.0 kW;
  • изпуснати частици – 1.8 Мгр;
  • система за контрол на състоянието на филтърната система;
  • към аспирационната система има монтиран рекооператорен топлообменник
  • центробежен тип вентилатор с вътрешно разпложени перки за намаляване на звуков акустичен ефект при работа;
  • антивибрационнен блок съставен от гумени елементи за намаляване на вибразциите и шума при рабоата на системата.

Чрез изпълнението на Дейност № 3 а) Модернизация и обезопасяване на производствената база, подобряване на микроклимата в производството в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД се осигури благоприятна и по-здравословна среда.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!