Успешна реализиция на проект „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

На 28.02.2015 г. приключи успешно реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 с наименование „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ в рамките на ДБФП № ESF-2303-04-02007. Проектът се изпълни в периода от 01.03.2014 г. до 28.02.2015 г.

В рамките на проекта се реализираха общо седем отделни дейности на обща стойност от 138 082, 79 лв. без ДДС.

В резултат на проекта се постигнаха общата и специфичната цел, като дейностите се осъществиха в съответствие с приоритетните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и целите на Европейския социален фонд и изискванията на фонда за екологосъобразност и устойчивост.

Проектът реализира успешно хоризонталните принципи на ОП РЧР, а именно:

  • Равенство между половете и превенция срещу дискриминация чрез прилагане на принцпа на равенство между половете о утвърждаване на принципа на равните възможности;
  • Иновации и прилагане на практики чрез въвеждане на нови методи за производство, създаването на нова организация на дейността на предприятието и споделянето на добри практики;
  • Партньорство и овластяване чрез прилагането на принципа на децентрализация;
  • Добро управление на програми и проекти чрез прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, прилагане на ефикасност и ефективност при прилагане на заложените цели;
  • Устойчиво развитие чрез насърчаване на социалното включване и сближаване, проспериращата, основаана на знанието и конкуретната икономика и допринасяне за опазване на околната среда.

Констатациите в одитоски доклад са свързани с факта, че всички дейности по проекта са успешно документирани и е спазен принципа за документална обоснованост на извършените разходи по проекта.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!