„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

 EU1  EU2

На 30.11.2017 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-3.001-0804-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”. Общата стойност на допустимите разходи е 826 000,00 лв., като 582 600,00 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 495 210,00 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и 87 390,00 лв. национално съфинансиране.

Проекта е насочен към повишаване на конкурентоспособността на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието и разширяване на производствения му капацитет, като се изпълнят следните основни задачи:

  • Изготвяне на доклад за енергиен одит;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за фибролазерно рязане;
  • Въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001;

Срокът за изпълнение на дейностите е 13 месеца, които изтичат в началото на 2019 г.