Избор с публична покана

 EU1  EU2

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0804-C01 за изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме, че на 10.05.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за фибро-лазерно рязане с модул за тръби и профили”.

Тръжната документация може да бъде открита в раздел Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/