„Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”

 EU1  EU2

На 03.02.2020 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-1249 и наименование „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”.

Общата стойност на допустимите разходи е 1 060 000,00 лв., като 742 000,00 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 630 700,00 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и 111 300,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проектното предложение е да се повиши на конкурентоспособността на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД и да се повишат производителността и експортния му потенциал. За тази цел чрез инвестиции във високо-технологично производствено оборудване ще се разшири капацитета на предприятието и ще се осъществи частична промяна в производствения процес.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.