Избор с публична покана 1

 EU1  EU2

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие), съобщаваме, че на 01.05.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на валова огъваща (валоогъваща) машина”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ на системата „ИСУН 2020“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index), а крайният срок е 11.05.2020 г.

Тръжна документация: https://eumis2020.government.bg/bg/3e915f11/Offers/Index?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC

01.05.2020 г.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 08.05.2020 г.:

С РЕШЕНИЕ № 087 / 08.05.2020 Г. ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА!