Договор за финансиране

 EU

Считано от 10.04.2023 г. „ПОДЕМ ГАБРОВО” ЕООД, в качеството си на краен получател е страна по договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектното предложение с рег. № BG-RRP-3.004-1800 бе подадено в рамките на процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Одобрените общи допустими разходи са в размер на 700 000.00 лв., включително 350 000,00 лв. безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чрез внедряване на високотехнологично оборудване проектът цели да се увеличи ефективността на производствените процеси в "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД. Ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, които ще се използват за изработване на ключови компоненти от съществуващата продукция от електротелфери и кранове, с което ще се постигне разширяване на капацитета за производство, ще се увеличи ресурсната ефективност и ще се цифровизират и ускорят операциите.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца и изтича 10.04.2024 г.

Дата 12.04.2023 г.